Regulamin VictoryBody

uczestnictwa w treningu przy użyciu urządzeń EMS

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy treningu przy użyciu urządzeń studia i EMS tj. technologii elektrostymulacji mięśni.
 2. W treningu EMS w studiu VictoryBody mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia lub osoby młodsze, które przedstawiły pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 3. Umówić się na trening można: osobiście w studiu, telefonicznie: 570200570,570646570, bądź drogą mailową: biuro@victorybody.pl
 4. Trenujący zobowiązany jest posiadać ze sobą sportowe obuwie zmienne oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu. Trenujący zobowiązany jest również do posiadania własnej bielizny treningowej wykonanej w 100 % z bawełny lub do zakupu bielizny treningowej w VictoryBody Studiu przed treningiem.
 5. Każdy Klient przed przystąpieniem do treningu zobligowany jest do podpisania Karty Uczestnictwa w treningu z oświadczeniem o odbywaniu zajęć na własne ryzyko.
 6. Uczestnik przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym   Regulaminem.
 7. Sesję treningową można odbyć dopiero po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 8. Opłata może być uiszczona w następujący sposób:

– poprzez stronę internetową w zakładce „cennik”  www.victorybody.pl
– w formie gotówkowej
– w formie przelewu na konto bankowe: BZ WBK

77 1090 1753 0000 0001 1634 4775

– płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu https://tpay.com/ – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://tpay.com/dlaczego-tpay

 1. Uiszczenie opłaty, określonej w pkt. 7 oraz przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w pkt. 14 poniżej, stanowi warunek konieczny przystąpienia do treningu przy użyciu urządzeń EMS.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ceny, określonej w pkt.3 powyżej, bez podania przyczyny.
 1. Nabytych karnetów nie można zwracać, ani przekazywać innym osobom.
 2. Pakiet treningów obowiązuje przez 1 miesiąc (30 dni) od daty wykupienia pakietu (tj. odbycia pierwszego treningu), niezależnie od ilości wykorzystanych w pakiecie treningów.

 

 1. Uczestnicy korzystający z urządzeń studia i technologii EMS zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wszelkich zaleceń obsługi urządzenia tj. instruktora, co do zakresu i sposobu wykonywania ćwiczeń. Przed przystąpieniem do ćwiczeń Uczestnik otrzyma szczegółowe wprowadzenie do korzystania z urządzeń studia i technologii EMS.
 2. Z urządzeń EMS mogą korzystać wyłącznie Uczestnicy, których stan zdrowia pozwala na trening przy zastosowaniu przedmiotowych urządzeń.
 3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem korzystania z Klubu, akceptuje go i nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Klubu.
 4. Uczestnik oświadcza, iż znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z urządzeń EMS oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia, dla których Uczestnik nie mógłby korzystać z urządzeń EMS.
 5. Uczestnik oświadcza, iż świadom jest zagrożenia zdrowia wywołanego ćwiczeniami przy użyciu urządzeń EMS, pozostającymi w sprzeczności z dostosowaną przez instruktorów intensywnością i rodzajem ćwiczeń oraz pozostającymi w sprzeczności z jego aktualnym stanem zdrowia i kondycją fizyczną.
 6. Uczestnik Oświadcza, iż bierze udział w treningach przy użyciu urządzeń EMS na własną odpowiedzialność.
 7. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z urządzeń EMS wiąże się z oddziaływaniem na cały organizm, dlatego też przed wykonaniem zabiegu Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie wykluczyć ewentualne następujące przeciwwskazania:

Uczestnik oświadcza że zapoznał się z przeciwwskazaniami do wykonania treningu i orzeka, że takich nie posiada:

 1. Wszczepiony rozrusznik serca lub stymulator mózgu
 2. Wszelkie wady serca
 3. Choroby o ostrym lub zapalnym przebiegu
 4. Świeże rany lub niedawne operacje
 5. Ciąża
 6. Zakrzepica, hemofilia, zaburzenia krążenia
 7. Nieleczone nadciśnienie
 8. Cukrzyca z migroangiopatią / gangreną
 9. Okresowa chemioterapia lub leczenie nowotworów
 10. Padaczka lub schorzenia neurologiczne
 11. Przepuklina powłok brzusznych lub przepuklina pachwinowa
 12. Gruźlica i ciężkie choroby układu oddechowego
 13. Stenty (poniżej 6 miesięcy)
 14. Nowotwory
 15. Choroby, którym towarzyszy wysoka gorączka, ostre zapalenia bakteryjne lub wirusowe
 16. Ciężkie choroby neurologiczne
 17. Mocne zaburzenia krzepnięcia krwi
 18. Po zabiegach na brzuch poniżej 6miesięcy
 19. Wkładka domaciczna
 20. Niedawno przebyty zabieg chirurgiczny,Trening osób z poniższymi problemami zdrowotnymi jest możliwy TYLKO PO PRZEDŁOŻENIU ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO:
 21. Ostre bóle pleców
 22. Stenty i bypassy (powyżej 6 miesięcy)
 23. Choroby układu sercowo-naczyniowego (HKL)
 24. Padaczka (brak ataku od co najmniej 12 miesięcy)
 25. Niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa
 26. Choroba żylna kończyn dolnych
 27. Choroba lokomocyjna
 28. Stwardnienie rozsiane (brak ataku od 6 miesięcy)

Inne

_________________________________________________________________

 1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że brak jest przeciwskazań, o których mowa w punkcie 12 powyżej do wykonywania ćwiczeń przy użyciu urządzeń EMS.
 2. Uczestnik przed przystąpieniem do planu treningowego z użyciem urządzeń EMS zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego pozwalającego na aktywność fizyczną przy użyciu urządzeń EMS.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi skorzystania z usługi bez podania powodu.
 4. Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie poinformować instruktora o każdym pogorszeniu stanu zdrowia, nagłym zachorowaniu czy wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestnika, przed przystąpieniem do poszczególnego treningu, Uczestnik zobowiązany jest do uprzedniej konsultacji z lekarzem.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż każde pogorszenie stanu zdrowia i samopoczucia Uczestnika, może wpłynąć zarówno na dalsze pogorszenie stanu zdrowia jak i na jakość oraz efektywność treningu. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik przystępuje do treningu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

23.Za rzeczy pozostawione w studiu, VictoryBody nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Uczestnik odpowiada za uszkodzenia sprzętu/kamizelki w trakcie użytkowania urządzeń EMS, chyba że uszkodzenie nastąpiło z przyczyn przez niego niezawinionych. Obowiązek udowodnienia braku winy spoczywa na Uczestniku.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sporadycznych przypadkach może dojść do otarć skóry, zaczerwienienia i/lub krwiaków. Wystąpienie otarć skóry, zaczerwienienia i/lub krwiaków nie upoważnia Uczestnika do występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi.
 3. Ze względu na duże zainteresowanie usługą Uczestnik zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacje terminu. Każdy trening rozpoczyna się o pełnej godzinie. Jednocześnie Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnych miejsc w wybranym przez Uczestnika czasie.
 4. Trening w Studiu VictoryBody może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem kontaktując się pod nr telefonu 570 200 570 bądź na meila biuro@victorybody.pl. W przypadku, gdy Trenujący nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na 24 godzin przed rozpoczęciem treningu, trening w Studiu VictoryBody zostaje uznany za odbyty.

28.Trenujących jak i Trenera obowiązuje punktualność. W przypadku kiedy Trenujący spóźni się na sesję w Studiu VictoryBody więcej niż 15 min trening uważny jest za odbyty, bądź następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu (regulaminowo 30 min). Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, iż poświęci on swój czas, by trening trwał 30 min.

29.Studio VictoryBody jest uprawnione do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów lokalu, w tym także niezamierzonego utrwalenia wizerunku Klientów o ile ww. działanie lokalu nie narusza praw i wolności Klientów. Lokal zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu na własne potrzeby Studia VictoryBody.

30.Uczestnik posiadający rezerwację jest zobowiązany przyjść punktualnie na ustaloną godzinę.

31.Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

 Obowiązek informacyjny wg RODO

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby sklepu internetowego i formularza kontaktowego.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest VICTORYDIET.PL

Wiktoria Sp. z o. o.

Ul. Chabrowa 6/8/10

05-462 Wiązowna

Jaki jest zakres przetwarzanych moich danych osobowych? W pierwszej kolejności otrzymujemy Twoje zamówienie. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy, dodatkowe informacje dotyczące dostawy, preferowane godziny, informacja o otrzymywaniu faktury VAT, informacja o adresie dostawy w weekendy, nawa diety, rodzaj diety, okres diety, data rozpoczęcia diety, dodatki do diety, liczba zestawów, metoda płatności, sposób dostawy.
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych? Celem przetwarzania Twoich danych jest możliwość złożenia zamówienia wybranej przez Ciebie diety; możliwość skontaktowania się z Tobą w celu realizacji zamówienia, założenie konta w naszym sklepie internetowym lub pomocy w wyborze diety, a także wysłanie naszej oferty.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzanie moich danych osobowych? Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Niewyrażenie przez Ciebie zgody, uniemożliwi nam realizację zamówienia (zawarcie umowy), kontakt z Tobą lub wysłanie Ci oferty.
Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO.
Komu przekazywane są moje dane? 1) Podmiotom realizującym płatności;
2) Kurierom;
3) Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności;
4) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne.
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Jak długo przetwarzane będą moje dane? Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
Jakie przysługują mi prawa? Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.